Class 4.3: สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟ

Class 4.3

สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟ

อันตรายเมื่อวัสดุเปียกเป็นวัสดุที่เมื่อสัมผัสกับน้ำอาจเป็นตัวทำให้ไวไฟเองหรือให้ก๊าซติดไฟหรือเป็นพิษในอัตราที่มากกว่า 1 ลิตรต่อกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง