หมวดที่ 9: สารและสิ่งของที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

Class 9 Class 9

เบ็ดเตล็ด

วัสดุที่เป็นอันตรายในระหว่างการขนส่ง แต่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทความเป็นอันตรายอื่นใด ชั้นเรียนนี้ประกอบด้วย:

1. วัสดุใดที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเป็นพิษหรือทรัพย์สินอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือรู้สึกไม่สบายใจแก่ลูกเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง หรือ

2. วัสดุใด ๆ สำหรับวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงสารกัมมันตภาพรังสีของเสียอันตรายหรือสารก่อมลพิษทางทะเล