کلاس 4.3: موادی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال را منتشر می کنند.