კლასი 4.3: ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან კავშირშია, აალებადი აირები.

Class 4.3

ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან კავშირშია, აალებადი აირები

სახიფათო როდესაც მასალა წყლით არის შეხება, ის სპონტანურად აალებადია ან აალებადი ან ტოქსიკური გაზის მიღება საათში 1 ლ-ზე მეტი კგ-ზე.