Κλάσεις IMO για επικίνδυνα εμπορεύματα

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Σχετικά μέρη τόσο της SOLAS όσο και της MARPOL έχουν εκπονηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια και συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα των διεθνών ναυτικών επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG), καθιστώντας αυτόν τον κώδικα το νομικό μέσο για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και θαλάσσιων ρύπων. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο κώδικας IMDG θα αποτελέσει υποχρεωτική απαίτηση.

Ταξινόμηση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Για όλες τις μορφές μεταφοράς (θαλάσσιες, εναέριες, σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές) η ταξινόμηση (ομαδοποίηση) επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανά είδος κινδύνου, έχει καταρτισθεί από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ).