کلاسهای IMO

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

قطعات مربوطه هر دو SOLAS و MARPOL به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و در کد کالا خطرناک بین المللی دریایی (IMDG) گنجانده شده است و در نتیجه این کد از ابزار قانونی حمل و نقل دریایی کالاهای خطرناک و آلودگی های دریایی است. از 1 ژانویه 2004، کد IMDG به یک الزام قانونی تبدیل خواهد شد.

Classification of dangerous goods

برای همه انواع حمل و نقل (دریایی، هوایی، راه آهن، جاده ای و آبراه داخلی) طبقه بندی (دسته بندی) کالاهای خطرناک، بر اساس نوع خطر، توسط کمیته تخصصی سازمان حمل و نقل کالاهای خطرناک ( سازمان ملل متحد)

Class 1: Explosives.

Subclass 1.1

Subclass 1.1: Explosives

Consists of explosives that have a mass explosion hazard. A mass explosion is one which affects almost the entire load instantaneously.

Subclass 1.2

Subclass 1.2: Explosives

Consists of explosives that have a projection hazard but not a mass explosion hazard.

Subclass 1.3

Subclass 1.3: Explosives

Consists of explosives that have a projection hazard but not a mass explosion hazard.

Subclass 1.4

Subclass 1.4: Explosives

Consists of explosives that present a minor explosion hazard. The explosive effects are largely confined to the package and no projection of fragments of appreciable size or range is to be expected. An external fire must not cause virtually instantaneous explosion of almost the entire contents of the package.

Subclass 1.5

Subclass 1.5: Explosives

Consists of very insensitive explosives. This division is comprised of substances which have a mass explosion hazard but are so insensitive that there is very little probability of initiation or of transition from burning to detonation under normal conditions of transport

Subclass 1.6

Subclass 1.6: Explosives

Consists of extremely insensitive articles which do not have a mass explosive hazard. This division is comprised of articles which contain only extremely insensitive detonating substances and which demonstrate a negligible probability of accidental initiation or propagation