کلاس های IMO برای کالاهای خطرناک

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

قطعات مربوطه هر دو SOLAS و MARPOL به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و در کد کالا خطرناک بین المللی دریایی (IMDG) گنجانده شده است و در نتیجه این کد از ابزار قانونی حمل و نقل دریایی کالاهای خطرناک و آلودگی های دریایی است. از 1 ژانویه 2004، کد IMDG به یک الزام قانونی تبدیل خواهد شد.

طبقه بندی کالاهای خطرناک

برای همه انواع حمل و نقل (دریایی، هوایی، راه آهن، جاده ای و آبراه داخلی) طبقه بندی (دسته بندی) کالاهای خطرناک، بر اساس نوع خطر، توسط کمیته تخصصی سازمان حمل و نقل کالاهای خطرناک ( سازمان ملل متحد)