Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα.

Class 9 Class 9

Διάφορα

Ένα υλικό που παρουσιάζει κίνδυνο κατά τη μεταφορά αλλά δεν πληροί τον ορισμό οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κινδύνου. Αυτή η τάξη περιλαμβάνει:

1. Κάθε υλικό που έχει αναισθητική, επιβλαβή ή άλλη παρόμοια ιδιότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ακραία ενόχληση ή δυσφορία στο μέλος του πληρώματος πτήσης, ώστε να αποφευχθεί η ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. ή

2. Οποιοδήποτε υλικό για υλικό υψηλής θερμοκρασίας, επικίνδυνη ουσία, επικίνδυνο απόβλητο ή θαλάσσιο ρύπο.