کلاس 9: مواد شیمیایی و مواد خطرناک دیگر.

Class 9 Class 9

متفرقه

ماده ای که در حین حمل و نقل خطر را ارائه می دهد اما در تعریف هر کلاس خطر دیگر مطابقت ندارد. این کلاس شامل موارد زیر است:

1. هر ماده ای که دارا بیهوشی، مضر یا غیره باشد، که می تواند موجب ناراحتی شدید یا ناراحتی یک عضو خدمه پرواز شود تا از انجام صحت عملکرد وظایف جلوگیری شود. یا

2. هر ماده ای برای ماده حرارت بالا، یک ماده خطرناک، یک زباله خطرناک یا یک آلودگی دریایی.