ชั้น 5.2: เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ - ส่วนใหญ่จะเผาไหม้อย่างรวดเร็วและมีความไวต่อแรงกระแทกหรือแรงเสียดทาน

Class 5.2

เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ - ส่วนใหญ่จะเผาไหม้อย่างรวดเร็วและมีความไวต่อแรงกระแทกหรือแรงเสียดทาน

เปอร์ออกไซด์ (หมวด 5.2) หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ใด ๆ ที่มีออกซิเจน (O) ในโครงสร้างไบโอดีเซล -2 และซึ่งอาจถือเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งหนึ่งหรือหลายอะตอมไฮโดรเจนถูกแทนที่ด้วยอนุมูลอิสระ ของย่อหน้าต่อไปนี้ใช้:

1. วัสดุมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวัตถุระเบิดตามที่กำหนดไว้ในส่วน C ของส่วนนี้ซึ่งในกรณีนี้ต้องจัดประเภทเป็นวัตถุระเบิด

2. ห้ามนำวัสดุไปใช้ในการขนส่งตามข้อ 49CFR 172.101 ของอนุวงศ์ฉบับนี้หรือ 49CFR 173.21

3. ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยวัสดุอันตรายกำหนดว่าวัสดุไม่ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุของแผนก 5.2 หรือ

4. วัสดุมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สำหรับสารที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เกิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ซึ่งคำนวณโดยใช้สมการตามวรรค (ก) (4) (ii) ในส่วนนี้ไม่เกินร้อยละ 1.0 หรือ

2. สำหรับวัสดุที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่าร้อยละ 1.0 แต่ไม่เกินร้อยละ 7.0