کلاس 5.2: پراکسید های آلی - اکثر آنها به سرعت در حال سوختن هستند و به اثر یا اصطکاک حساس هستند.

Class 5.2

پراکسید های آلی - اکثر آنها به سرعت سوزانده و به تاثیر یا اصطکاک حساس هستند

پراکسید ارگانیک (بخش 5.2) به معنی هر ترکیب آلی حاوی اکسیژن (O) در ساختار دوتایی -OO- است که می تواند مشتق پراکسید هیدروژن باشد، جایی که یک یا چند اتم هیدروژن با رادیکال های آلی جایگزین شده اند، مگر اینکه هیچ از پاراگراف های زیر اعمال می شود:

1. ماده مطابق با تعریف انفجاری است که در زیر بخش C این قسمت ذکر شده است، در این صورت آن را باید به عنوان انفجاری طبقهبندی کرد؛

2. ماده ممنوع است که برای حمل و نقل با توجه به 49CFR 172.101 این زیرمجموعه یا 49CFR 173.21 ارائه شود؛

3. مدیر مدافع مواد ایمنی مواد خطرناک مشخص کرده است که مواد خطری را که با مواد 5.2 بخش مرتبط است، نشان نمی دهد؛ یا

4. مواد مطابق با یکی از شرایط زیر است:

1. برای مواد حاوی بیش از 1.0 درصد پراکسید هیدروژن، اکسیژن موجود، با استفاده از معادله در بند (a) (4) (ii) این بخش محاسبه نمی شود، بیش از 1.0 درصد باشد، یا

2. برای مواد حاوی بیش از 1.0 درصد اما نه بیش از 7.0 درصد پراکسید هیدروژن