Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne - większość z nich pali się szybko i jest wrażliwa na uderzenia i tarcie.

Class 5.2

Nadtlenki organiczne - większość z nich pali się szybko i jest wrażliwa na uderzenia i tarcie

Nadtlenek organiczny (dział 5.2) oznacza każdy związek organiczny zawierający tlen (O) w strukturze dwuwartościowej -O-O-, który można uznać za pochodną nadtlenku wodoru, w przypadku gdy jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych przez rodniki organiczne, chyba że zastosowanie ma którykolwiek z poniższych punktów:

1. Materiał odpowiada definicji materiału wybuchowego określonej w podczęści C niniejszej części, w którym to przypadku musi być sklasyfikowany jako materiał wybuchowy;

2. Zabrania się oferowania materiału do transportu zgodnie z 49CFR 172.101 niniejszego podrozdziału lub 49CFR 173.21;

3. Associate Administrator ds. Bezpieczeństwa Materiałów Niebezpiecznych ustalił, że materiał nie stanowi zagrożenia związanego z materiałem z Działu 5.2; lub

4. Materiał spełnia jeden z następujących warunków

1. W przypadku materiałów zawierających nie więcej niż 1,0 % nadtlenku wodoru, dostępny tlen, obliczony zgodnie z równaniem w lit. a) pkt 4 ppkt (ii) niniejszej sekcji, nie przekracza 1,0 %, lub

2. Dla materiałów zawierających więcej niż 1,0 %, ale nie więcej niż 7,0 % nadtlenku wodoru