კლასი 5.2: ორგანული პეროქსიდები - უმრავლესობა სწრაფად იწვება და მგრძნობიარეა ზემოქმედება ან ხახუნის გამო.

Class 5.2

ორგანული პეროქსიდები - უმრავლესობა სწრაფად იწვება და მგრძნობიარეა ზემოქმედება ან ხახუნება

ორგანული პეროქსიდი (განყოფილება 5.2) ნიშნავს ნებისმიერი ორგანული ნაერთის შემცველ ჟანგბად-ო-სტრუქტურაში და რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს წყალბადის ზეჟანგის წარმოებულს, სადაც ერთი ან მეტი წყალბადის ატომი შეიცვალა ორგანული რადიკალებით, თუ რომელიმე შემდეგი პუნქტები ვრცელდება:

1. მასალა აკმაყოფილებს ასაფეთქებელი ნივთიერების განმარტებას ამ ნაწილში ქვეპუნქტში მითითებულ შემთხვევებში, რა შემთხვევაშიც უნდა შეფასდეს, როგორც ასაფეთქებელი;

2. მასალა აკრძალულია ტრანსპორტირებისათვის 49CFR 172.101 ქვეთავში ან 49CFR 173.21 შესაბამისად;

3. სახიფათო მასალების უსაფრთხოების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დაადგინა, რომ მასალა არ წარმოადგენდა საშიშროებას, რომელიც დაკავშირებულია სამმართველოს 5.2 მასალებთან; ან

4. მასალა აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

1. ამ ნაწილის (ა) (4) (II) პუნქტში განტოლების მიხედვით გამოთვლილ ნივთიერებასთან შედარებით 1.0% -იანი წყალბადის ზეჟანგის შემცველი მასალების შემცველი ნივთიერებები, რომლებიც არ არის გამოთვლილია 1.0%

2. მასალების შემცველი 1.0% -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 7.0% წყალბადის პეროქსიდი