IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne

Class 6.1

Podklasa 6.1: Substancje toksyczne, trujące

Wiadomo, że jest toksyczny dla ludzi, co oznacza, że stanowi zagrożenie dla zdrowia podczas transportu lub zakłada się, że jest toksyczny dla ludzi, ponieważ mieści się w kategorii toksyczności podczas badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Drażniący materiał, taki jak gaz łzawiący, który powoduje skrajne podrażnienie, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach

Class 6.1

Podklasa 6.2: Zagrożenie biologiczne

6.2.1 Definicje

Do celów niniejszego regulaminu:

6.2.1.1 Substancje zakaźne to substancje, o których wiadomo lub można się spodziewać, że zawierają patogeny. Patogeny definiuje się jako mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzyby) i inne czynniki, takie jak priony, które mogą wywoływać choroby u ludzi

ludzi lub zwierząt.

Uwaga: Toksyny pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub bakteryjnego, które nie zawierają żadnych substancji zakaźnych lub toksyn, które nie są zawarte w substancjach, które są substancjami zakaźnymi, powinny być klasyfikowane w Dziale 6.1 i przypisane do UN3172.

6.2.1.2 Produkty biologiczne to produkty otrzymywane z żywych organizmów, które są wytwarzane i dystrybuowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich organów krajowych, które mogą mieć specjalne wymagania licencyjne, i są stosowane albo do zapobiegania, leczenia lub diagnozowania chorób u ludzi lub zwierząt, albo do celów rozwojowych, eksperymentalnych lub badawczych z nimi związanych. Obejmują one między innymi gotowe lub niegotowe produkty, takie jak szczepionki.

6.2.1.3 Cultures are the result of a process by which pathogens are intentionally. This definition does not include patient specimens as defined in 6.2.1.4.

6.2.1.4 Próbki pobrane od pacjentów to próbki pobrane bezpośrednio od ludzi lub zwierząt, w tym między innymi wydaliny, wydzieliny, krew i jej składniki, wymazy z tkanek i płynów tkankowych oraz części ciała transportowane do celów takich jak badania, diagnostyka, czynności badawcze, leczenie chorób i zapobieganie im.

6.2.1.5 Odpady medyczne lub kliniczne to odpady pochodzące z leczenia zwierząt lub ludzi lub z badań biologicznych.

6.2.2 Klasyfikacja Substancji Zakaźnych

6.2.2.1 Substancje zakaźne muszą być sklasyfikowane w dziale 6.2 i przypisane odpowiednio do UN2814, UN2900, UN 3291 lub UN3373.

6.2.2 Substancje zakaźne dzielą się na następujące kategorie.

6.2.2.2.1 Kategoria A:

Substancja zakaźna transportowana w postaci, która w przypadku narażenia na jej działanie może powodować trwałą niepełnosprawność, zagrożenie życia lub śmiertelne choroby u zdrowych ludzi lub zwierząt. Orientacyjne przykłady substancji spełniających te kryteria podano w tabeli 3.6.D.

Uwaga: Narażenie ma miejsce, gdy substancja zakaźna jest uwalniana poza opakowanie ochronne, co powoduje fizyczny kontakt z ludźmi lub zwierzętami.

a) Substancje zakaźne spełniające te kryteria, które powodują choroby u ludzi lub zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, muszą być przypisane do pozycji UN 2814. Substancje zakaźne, które wywołują choroby tylko u zwierząt, muszą być przypisane do UN 2900.

b) przypisanie do towarów o numerach UN 2814 lub UN 2900 musi być oparte na znanej historii medycznej i symptomach dotyczących źródła pochodzenia człowieka lub zwierzęcia, endemicznych warunkach lokalnych lub profesjonalnym osądzie dotyczącym indywidualnych okoliczności dotyczących źródła pochodzenia człowieka lub zwierząt.

Notatki:

1. Prawidłową nazwą wysyłkową dla UN 2814 jest substancja zakaźna, oddziałująca na ludzi. Prawidłową nazwą wysyłkową dla UN 2900 jest substancja zakaźna, która dotyczy wyłącznie zwierząt.

2. Poniższa tabela nie jest wyczerpująca. Substancje zakaźne, w tym nowe lub pojawiające się patogeny, które nie występują w tabeli, ale które spełniają te same kryteria, muszą być przypisane do kategorii A. Ponadto, jeżeli istnieją wątpliwości, czy dana substancja spełnia kryteria, czy też nie, musi ona zostać włączona do kategorii A.

3. W poniższym wykazie mikroorganizmy zapisane kursywą to bakterie, mykoplazma, riketsja lub grzyby.

Bacillus anthracis (tylko kultury)
Infectious substance
Brucella abortus (tylko kultury)
Brucella melitensis (tylko kultury)
Brucella suis (tylko kultury)
Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Glanders (tylko kultury)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (tylko kultury)
Chlamydia psittaci – avian strains (tylko kultury)
Clostridium botulinum (tylko kultury)
Coccidioides immitis (tylko kultury)
Coxiella burnetii (tylko kultury)
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
Dengue virus (tylko kultury)
Eastern equine encephalitis virus (tylko kultury)
Escherichia coli, verotoxigenic (tylko kultury)
Ebola virus
Flexal virus
Francisella tularensis (tylko kultury)
Guanarito virus
Hantaan virus
Hantavirus causing hemorragic fever with renal syndrome
Hendra virus
Hepatitis B virus (tylko kultury)
Herpes B virus (tylko kultury)
Human immunodeficiency virus (tylko kultury)
Highly pathogenic avian influenza virus (tylko kultury)
Japanese Encephalitis virus (tylko kultury)
Junin virus
Kyasanur Forest disease virus
Lassa virus
Machupo virus
Marburg virus
Monkeypox virus
Mycobacterium tuberculosis (tylko kultury)
Nipah virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Poliovirus (tylko kultury)
Rabies virus
Rickettsia prowazekii (tylko kultury)
Rickettsia rickettsii (tylko kultury)
Rift Valley fever virus
Russian spring-summer encephalitis virus (tylko kultury)
Sabia virus
Shigella dysenteriae type 1 (tylko kultury)
Tick-borne encephalitis virus (tylko kultury)
Variola virus
Venezuelan equine encephalitis virus
West Nile virus (tylko kultury)
Yellow fever virus (tylko kultury)
Yersinia pestis (tylko kultury)
African swine fever virus (tylko kultury)
Avian paramyxovirus Type 1 – Velogenic Newcastle disease virus (tylko kultury)
Classical swine fever virus (tylko kultury)
Foot and mouth disease virus (tylko kultury)
Goatpox virus (tylko kultury)
Lumpy skin disease virus (tylko kultury)
Mycoplasma mycoides – Contagious bovine pleuropneumonia(tylko kultury)
Peste des petits ruminants virus (tylko kultury)
Rinderpest virus (tylko kultury)
Sheep-pox virus (tylko kultury)
Swine vesicular disease virus (tylko kultury)
Vesicular stomatitis virus (tylko kultury)

6.2.2.2 Kategoria B:

Substancja zakaźna, która nie spełnia kryteriów włączenia do kategorii A. Substancje zakaźne w kategorii B muszą być przypisane do kodu UN 3373.

Uwaga: Prawidłowa nazwa przewozowa UN 3373 to Okazy diagnostyczne lub Okazy kliniczne lub Substancja biologiczna, kategoria B. Przewiduje się, że 1 stycznia 2007 r. stosowanie nazw przewozowych Okazy diagnostyczne i Okazy kliniczne nie będzie już dozwolone.

6.2.2.3 Wyłączenia

6.2.2.3.1 Substancje, które nie zawierają substancji zakaźnych lub substancji, które prawdopodobnie nie wywołają choroby u ludzi lub zwierząt, nie podlegają niniejszym przepisom, chyba że spełniają kryteria włączenia do innej klasy.

6.2.2.3.2 Substancje zawierające mikroorganizmy niepatogenne dla ludzi lub zwierząt nie podlegają niniejszym przepisom, chyba że spełniają kryteria włączenia do innej klasy.

6.2.2.3.3 Substancje w postaci, w której wszelkie obecne patogeny zostały zneutralizowane lub inaktywowane w taki sposób, że nie stanowią już zagrożenia dla zdrowia, nie podlegają niniejszym przepisom, chyba że spełniają kryteria włączenia do innej klasy.

6.2.2.3.4 Próbki środowiskowe (w tym próbki żywności i wody), które nie są uważane za stwarzające znaczące ryzyko zakażenia, nie podlegają niniejszym przepisom, chyba że spełniają kryteria włączenia do innej klasy.

6.2.2.3.5 Zaschnięte plamki krwi, pobrane przez naniesienie kropli krwi na materiał chłonny, lub testy przesiewowe na obecność krwi utajonej w kale oraz krew lub składniki krwi, które zostały pobrane do celów transfuzji lub przygotowania produktów krwiopochodnych przeznaczonych do transfuzji lub przeszczepu, a także wszelkie tkanki lub narządy przeznaczone do przeszczepu, nie podlegają niniejszym Przepisom.

6.2.2.3.6 Próbki pobrane od pacjentów, w przypadku których istnieje minimalne prawdopodobieństwo obecności patogenów, nie podlegają niniejszym Przepisom, jeżeli próbka jest zapakowana w opakowanie, które zapobiegnie wyciekowi i które jest oznaczone słowami "Wyłączona próbka ludzka" lub "Wyłączona próbka zwierzęca", w zależności od przypadku. Opakowanie musi spełniać następujące warunk:

a) Opakowanie musi składać się z trzech części składowych:

1. Szczelne gniazdo(a) główne;

2. Szczelne opakowanie wtórne; oraz

3. Opakowanie zewnętrzne o wytrzymałości odpowiedniej do jego pojemności, masy i przeznaczenia oraz o co najmniej jednej powierzchni o minimalnych wymiarach 100 mm × 100 mm;

b) W przypadku cieczy materiał pochłaniający w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej zawartości musi być

umieszczone między pojemnikiem(-ami) pierwotnym(-i) a opakowaniem wtórnym w taki sposób, że podczas transportu żadne uwolnienie lub wyciek substancji płynnej nie dotrze do opakowania zewnętrznego i nie naruszy integralności materiału amortyzującego;

c) W przypadku gdy wiele kruchych pojemników pierwotnych umieszczanych jest w jednym opakowaniu wtórnym, muszą one być albo oddzielnie opakowane, albo oddzielone, aby zapobiec kontaktowi między nimi.

UWAGA: Przy określaniu, czy próbka pacjenta ma minimalne prawdopodobieństwo obecności patogenów, wymagany jest element profesjonalnej oceny w celu ustalenia, czy substancja jest wyłączona na mocy niniejszego ustępu. Ocena ta powinna opierać się na znanej historii medycznej, objawach i indywidualnych okolicznościach źródła, człowieka lub zwierzęcia, oraz endemicznych warunkach lokalnych.

Przykłady próbek, które mogą być przewożone zgodnie z niniejszym ustępem, obejmują badania krwi lub moczu w celu monitorowania poziomu cholesterolu, poziomu glukozy we krwi, poziomu hormonów lub antygenów specyficznych dla gruczołu krokowego (PSA); te, które są wymagane do monitorowania funkcji narządów, takich jak serce, wątroba lub nerki w przypadku ludzi lub zwierząt z chorobami niezakaźnymi lub monitorowanie leków terapeutycznych; te, które przeprowadzane są w celach ubezpieczeniowych lub związanych z zatrudnieniem i mają na celu wykrycie obecności narkotyków lub alkoholu; testy ciążowe; biopsje mające na celu wykrycie nowotworów; oraz wykrywanie przeciwciał u ludzi i zwierząt.

6.2.3 Produkty Biologiczne

6.2.3.1 Dla celów niniejszego Regulaminu produkty biologiczne dzielą się na następujące grupy:

a) te, które są wytwarzane i pakowane zgodnie z wymogami właściwych organów krajowych i transportowane w celu ostatecznego pakowania lub dystrybucji oraz do użytku osobistego przez pracowników służby zdrowia lub osoby fizyczne. Substancje z tej grupy nie podlegają niniejszym rozporządzeniom

b) substancje, które nie są objęte lit. a) i co do których wiadomo, że zawierają substancje zakaźne lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zawierają substancje zakaźne i które spełniają kryteria włączenia do kategorii A lub kategorii B. Substancje w tej grupie muszą być przypisane odpowiednio do towarów kategorii UN2814, UN2900 lub UN3373.

Uwaga: Niektóre licencjonowane produkty biologiczne mogą stanowić zagrożenie biologiczne tylko w niektórych częściach świata. W takim przypadku właściwe władze mogą wymagać, aby te produkty biologiczne były zgodne z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi substancji zakaźnych lub mogą nałożyć inne ograniczenia.

6.2.4 Genetycznie Zmodyfikowane Mikroorganizmy i Organizmy

6.2.4.1 Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie niespełniające definicji substancji zakaźnej muszą być klasyfikowane zgodnie z Podsekcją 3.9.

6.2.5 Odpady Medyczne lub Kliniczne

6.2.5.1 Odpady medyczne lub kliniczne zawierające substancje zakaźne kategorii A muszą być przypisane odpowiednio do UN2814 lub UN2900. Odpady medyczne lub kliniczne zawierające substancje zakaźne kategorii B muszą być przypisane do UN3291.

6.2.5.2 Odpady medyczne lub kliniczne, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że z małym prawdopodobieństwem mogą zawierać substancje zakaźne, muszą być przypisane do UN3291. Uwaga: Prawidłowa nazwa przewozowa dla UN3291 to Odpady kliniczne, nieokreślone, i.n.o. lub (Bio) Odpady medyczne, i.n.o. lub Regulowane odpady medyczne, i.n.o..

6.2.5.3

6.2.6 Zainfekowane Zwierzęta

6.2.6.1 Żywe zwierzę, które zostało celowo zakażone i o którym wiadomo lub podejrzewa się, że zawiera substancję zakaźną, nie może być transportowane drogą powietrzną, chyba że zawarta w nim substancja zakaźna nie może być przesłana w żaden inny sposób. Zakażone zwierzęta mogą być transportowane wyłącznie na warunkach zatwierdzonych przez odpowiednie władze krajowe.

6.2.6.2 O ile substancja zakaźna nie może być wysyłana w inny sposób, żywe zwierzęta nie mogą być używane do wysyłania takiej substancji.

6.2.6.3 Tusze zwierzęce dotknięte patogenami kategorii A lub które byłyby przypisane do kategorii A tylko w kulturach, muszą być przypisane odpowiednio do UN 2814 lub UN 2900. Inne tusze zwierzęce dotknięte patogenami zaliczonymi do kategorii B muszą być transportowane zgodnie z przepisami określonymi przez właściwe władze.

6.2.7 Próbki pobrane od pacjentów Próbki pobrane od pacjentów muszą być przypisane odpowiednio do UN 2814, UN 2900 lub UN 3373, z wyjątkiem przypadków, gdy spełniają one następujące warunki 6.2.2.3