Klasa 3: Płyny łatwopalne.

Class 3

Łatwopalna ciecz

Ciecz łatwopalna (klasa 3) oznacza ciecz o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60,5°C (141°F) lub jakikolwiek materiał w fazie ciekłej o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 37,8°C (100°F), która jest celowo podgrzewana i oferowana do transportu lub transportu w temperaturze zapłonu lub powyżej tej temperatury w opakowaniu zbiorczym, z następującymi wyjątkami:

1. Każda ciecz odpowiadająca jednej z definicji określonych w 49CFR 173.115.

2. Każda mieszanina zawierająca jeden lub więcej składników o temperaturze zapłonu 60,5°C (141°F) lub wyższej, które stanowią co najmniej 99 % całkowitej objętości mieszaniny, jeżeli mieszanina nie jest oferowana do transportu lub transportu w temperaturze zapłonu lub powyżej tej temperatury.

3. Każda ciecz o temperaturze zapłonu powyżej 35°C (95°F), która nie podtrzymuje spalania zgodnie z ASTM 4206 lub procedurą określoną w dodatku H do niniejszej części.

4. Każda ciecz o temperaturze zapłonu powyżej 35°C (95°F) i temperaturze zapłonu powyżej 100°C (212°F) zgodnie z ISO 2592.

5. Każda ciecz o temperaturze zapłonu powyżej 35°C (95°F), która znajduje się w roztworze mieszalnym z wodą o zawartości wody większej niż 90 procent w masie.