IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Klasa 5 Środki Utleniające i Nadtlenki Organiczne

Class 5.1

Podklasa 5.1: Środek Utleniający

Utleniacz (Dział 5.1) oznacza materiał, który może, generalnie poprzez wydzielanie tlenu, powodować lub zwiększać spalanie innych materiałów.

1. Materiał stały klasyfikuje się jako materiał z działu 5.1, jeżeli jego średni czas spalania, badany zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów ONZ, jest krótszy lub równy czasowi spalania mieszaniny bromianu potasu/komórkę celulozy 3:7.

2. Materiał ciekły jest klasyfikowany jako materiał działu 5.1, jeżeli podczas badania zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów ONZ samozapłonie lub jego średni czas wzrostu ciśnienia z 690 kPa do 2070 kPa jest krótszy niż czas wzrostu ciśnienia kwasu azotowego 1:1 (65 procent)/ mieszaniny celulozy.

Class 5.2

Podklasa 5.2: Nadtlenki organiczne - większość z nich ulega szybkiemu spaleniu
i jest wrażliwa na uderzenia lub tarcie

Nadtlenek organiczny (dział 5.2) oznacza każdy związek organiczny zawierający tlen (O) w strukturze dwuwartościowej -O-O-, który można uznać za pochodną nadtlenku wodoru, w przypadku gdy jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych przez rodniki organiczne, chyba że zastosowanie ma którykolwiek z poniższych punktów:

1. Materiał odpowiada definicji materiału wybuchowego określonej w podczęści C niniejszej części, w którym to przypadku musi być sklasyfikowany jako materiał wybuchowy;

2. Zabrania się oferowania materiału do transportu zgodnie z 49CFR 172.101 niniejszego podrozdziału lub 49CFR 173.21;

3. Associate Administrator ds. Bezpieczeństwa Materiałów Niebezpiecznych ustalił, że materiał nie stanowi zagrożenia związanego z materiałem z Działu 5.2; lub

4. Materiał spełnia jeden z poniższych warunków:

1. W przypadku materiałów zawierających nie więcej niż 1,0 % nadtlenku wodoru, dostępny tlen, obliczony zgodnie z równaniem w lit. a) pkt 4 ppkt (ii) niniejszej sekcji, nie przekracza 1,0 %, lub

2. Dla materiałów zawierających więcej niż 1,0 %, ale nie więcej niż 7,0 % nadtlenku wodoru