کلاس 8: مواد خورنده.

Class 8

مواد خورنده

1. برای این مقوله "مواد خورنده" (کلاس 8) مایع یا جامد است که موجب تخریب ضخامت کامل پوست انسان در محل تماس در طی یک دوره مشخص شده می شود. مایع است که میزان خوردگی شدید روی فولاد یا آلومینیوم نیز مواد خورنده است.

2. اگر تجارب انسان یا سایر داده ها نشان می دهد که خطر یک ماده بیشتر یا کمتر از نتایج آزمایشاتی که در بند (الف) این بخش نشان داده شده است، RSPA می تواند طبقه بندی خود را تجدید نظر کند یا تصمیم بگیرد که مواد با توجه به الزامات این زیرمجموعه، موضوع مورد نیاز نیست.

داده های آزمون خوردگی پوست، بعد از 30 سپتامبر 1995، با استفاده از روش 49CFR 173، ضمیمه A، در تاریخ 30 سپتامبر 1995 تولید شده است (نگاه کنید به 49CFR قسمت 173، ضمیمه A، اصلاح شده از 1 اکتبر 1994) مقادیر مناسب نوردهی برای طبقه بندی و انتساب گروه بسته بندی برای مواد کلاس 8 خورنده پوست استفاده می شود.

454 کیلوگرم (1001 پوند) یا وزن ناچیز مواد خورنده. اگرچه کلاس خوردگی شامل اسیدها و پایه ها می باشد، بار مواد مواد خطرناک و نمودار جداسازی، اشاره ای به جداسازی مواد مختلف خوردگی ناسازگار از یکدیگر نمی کند. با این وجود، هنگام حمل مواد خورنده، باید مراقب باشید که مواد خورنده ناسازگار نمی توانند مخلوط شوند زیرا بسیاری از خوردگی ها در صورت مخلوط بسیار واکنش نشان می دهند. در صورت پاسخ به یک حادثه حمل و نقل مواد مواد خورنده (به ویژه مخلوط مواد خورنده)، احتیاط باید انجام شود.