انواع واگن های راه آهن

واگن های راه آهن: واگن های تحت پوشش

Four-axle covered wagon (with metal front wall)

Four-axle covered wagon (with metal front wall)
 • ظرفیت بارگیری: 66 ton
 • وزن تار: 23 ton
 • حجم: 120 m3

Four-axle covered wagon with broadened doorways

Four-axle covered wagon with broadened doorways
 • ظرفیت بارگیری: 68 ton
 • وزن تار: 24 ton
 • حجم: 120 m3

Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon
 • ظرفیت بارگیری: 68 ton
 • وزن تار: 22.28 ton
 • حجم: 120 m3

Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon
 • ظرفیت بارگیری: 50 ton
 • وزن تار: 35 ton
 • حجم: 120 m3

Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways

Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways
 • ظرفیت بارگیری: 68 ton
 • وزن تار: 25 ton
 • حجم: 81 m3 (114 m3 - with roof’s volume)

Four-axle covered 2-storied livestock wagon

Four-axle covered 2-storied livestock wagon
 • ظرفیت بارگیری: 22 ton
 • وزن تار: 25.4 ton

Four-axle covered all-metal wagon for automobiles

Four-axle covered all-metal wagon for automobiles
 • ظرفیت بارگیری: 42 ton
 • وزن تار: 42 ton

Four-axle hopper wagon for cement

Four-axle hopper wagon for cement
 • ظرفیت بارگیری: 67 ton
 • وزن تار: 18.5 ton
 • حجم: 55 m3

Four-axle covered hopper wagon for grain

Four-axle covered hopper wagon for grain
 • ظرفیت بارگیری: 65 ton
 • وزن تار: 22 ton
 • حجم: 93 m3

Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers

Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers
 • ظرفیت بارگیری: 64 ton
 • وزن تار: 22 ton
 • حجم: 73 m3

Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer
 • ظرفیت بارگیری: 72 ton
 • وزن تار: 28 ton
 • حجم: 146 m3

Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer
 • ظرفیت بارگیری: 60 ton
 • وزن تار: 24 ton
 • حجم: 130 m3