หมวดที่ 6.1: สารเป็นพิษ

Class 6.1

เป็นพิษสารพิษ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นพิษต่อมนุษย์เพื่อให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระหว่างการขนส่งหรือเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นพิษต่อมนุษย์เพราะอยู่ในประเภทที่เป็นพิษเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง

วัสดุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นแก๊สน้ำตาที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อับอากาศ