ประเภทของเกวียนทางรถไฟ

Rail Wagons: Dump Wagons

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • กำลังโหลด: 40.5 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 36.5 ton
 • ปริมาณ: 53.58 m3

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • กำลังโหลด: 40 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 35.25 ton
 • ปริมาณ: 47.2 m3

Six-axle dump car

Six-axle dump car
 • กำลังโหลด: 105 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 48.5 ton
 • ปริมาณ: 50 m3

Eight-wheel dump car

Eight-wheel dump car
 • กำลังโหลด: 60 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 27 ton
 • ปริมาณ: 26.2 m3