انواع واگن های راه آهن

Rail Wagons: Dump Wagons

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • ظرفیت بارگیری: 40.5 ton
 • وزن تار: 36.5 ton
 • حجم: 53.58 m3

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • ظرفیت بارگیری: 40 ton
 • وزن تار: 35.25 ton
 • حجم: 47.2 m3

Six-axle dump car

Six-axle dump car
 • ظرفیت بارگیری: 105 ton
 • وزن تار: 48.5 ton
 • حجم: 50 m3

Eight-wheel dump car

Eight-wheel dump car
 • ظرفیت بارگیری: 60 ton
 • وزن تار: 27 ton
 • حجم: 26.2 m3