واگن راه آهن: واگن های با ظرفیت بالا (خط باریک)
Flat wagon, model Laas

Flat wagon, model Laas

 • ظرفیت بارگیری: 54 ton
 • وزن تار: 26 ton
Flat wagon, model Laas

Flat wagon, model Laas

 • ظرفیت بارگیری: 54.5 ton
 • وزن تار: 25.5 ton
Flat wagon, model Laaps

Flat wagon, model Laaps

 • ظرفیت بارگیری: 55 ton
 • وزن تار: 25 ton
Flat wagon, model TWA 1060 (RV)

Flat wagon, model TWA 1060 (RV)

 • ظرفیت بارگیری: 56 ton
 • وزن تار: 24 ton
Flat wagon, model TWA 850 (RV)

Flat wagon, model TWA 850 (RV)

 • ظرفیت بارگیری: 44 and 36 ton
 • وزن تار: 28 ton
Flat wagon, model TWA 800 (RV)

Flat wagon, model TWA 800 (RV)

 • ظرفیت بارگیری: 47.5 and 39.5 ton
 • وزن تار: 24.5 ton
Four-axle wagon, model Habis-2

Four-axle wagon, model Habis-2

 • ظرفیت بارگیری: 51 ton
 • وزن تار: 29 ton
 • حجم: 163 m3
Four-axle wagon, model Habbins-15

Four-axle wagon, model Habbins-15

 • ظرفیت بارگیری: 56 and 64 ton
 • وزن تار: 26 ton
 • حجم: 167 m3
Four-axle wagon, model Habis-6/8 (Trapo)

Four-axle wagon, model Habis-6/8 (Trapo)

 • ظرفیت بارگیری: 50 and 58 ton
 • وزن تار: 32 ton
 • حجم: 152 m3
Four-axle wagon, model Habbins-14

Four-axle wagon, model Habbins-14

 • ظرفیت بارگیری: 56 and 64 ton
 • وزن تار: 26 ton
 • حجم: 173 m3
Four-axle wagon, model Habbins-14

Four-axle wagon, model Habbins-14

 • ظرفیت بارگیری: 62 and 54 ton
 • وزن تار: 27.5 ton
 • حجم: 180 m3
Four-axle wagon, model Habins-12

Four-axle wagon, model Habins-12

 • ظرفیت بارگیری: 52.5 ton
 • وزن تار: 27.5 ton
 • حجم: 182 m3
Four-axle wagon, model Habis-9

Four-axle wagon, model Habis-9

 • ظرفیت بارگیری: 43 ton
 • وزن تار: 30 ton
 • حجم: 188 m3
Four-axle wagon, model Sins

Four-axle wagon, model Sins

 • ظرفیت بارگیری: 54 and 62 ton
 • وزن تار: 28 ton
 • حجم: 166 m3
Four-axle wagon, model Hirrs-6

Four-axle wagon, model Hirrs-6

 • ظرفیت بارگیری: 56 and 64 ton
 • وزن تار: 26 ton
 • حجم: 2x109 m3
Four-axle wagon, model Himrrs (HMR)

Four-axle wagon, model Himrrs (HMR)

 • ظرفیت بارگیری: 48.5 ton
 • وزن تار: 31.5 ton
 • حجم: 2x111 m3
Four-axle wagon, model Hmrrs (HMR2)

Four-axle wagon, model Hmrrs (HMR2)

 • ظرفیت بارگیری: 47.5 ton
 • وزن تار: 32.5 ton
 • حجم: 2x130 m3
Four-axle wagon, model Laaims (JR)

Four-axle wagon, model Laaims (JR)

 • ظرفیت بارگیری: 53 and 63 ton
 • وزن تار: 27 ton
 • حجم: 2x92.5 m3
Four-axle wagon, model Hirrs (HRP)

Four-axle wagon, model Hirrs (HRP)

 • ظرفیت بارگیری: 46.5 ton
 • وزن تار: 33.5 ton
 • حجم: 2x105 m3
Four-axle wagon, model Laakklps

Four-axle wagon, model Laakklps

 • ظرفیت بارگیری: 47 ton
 • وزن تار: 33 ton
 • حجم: 2x85.5 m3