خط حمل و نقل TS LINE

در اوایل سال 2001، آقای TS Chen به دلیل انرژی ناآرامی و آگاهی گسترده از تجارت، TS Lines را تاسیس کرد. او ارتباطات خود را به پایان رساند و از یک سال به دست آوردن دستانش کمک کرد. سرویس TSL گسترش می یابد به نقطه های استراتژیک ترین کشورهای شمال و جنوب شرق دور.