Uld Container Types:

LD-4

LD-4

کد یاتا ULD:

مخزن مستطیلی ALP

پیشوندها:

ALD، AWD، AWZ، DLP و Forkable ALB، ALC، AWB و AWC

نرخ کلاس:

نوع 8

توضیحات:

مخزن نگهدارنده پایین کامل عرض. درب با باند ساخته شده در درب بوم است.

مناسب برای:

767, 777, 787 lower hold

باز شدن درب:

92 x 61-in (234 x 155-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

2,449 kg (5,399 lb)

وزن تار:

120 kg (264 lb)

AS1825 حجم:

5.7 m3

حجم بوئینگ:

5.5 m3 (195 ft3)