Shipping line MSC 1

خط حمل و نقل MSC

ما به اهمیت عملکرد به عنوان حامل های مستقل اعتقاد داریم، به سرعت به نیازهای شما پاسخ می دهیم با راه حل های سریع، موثر و جهانی. با ما با یک شرکت تک، جهانی و بسیار تخصصی که قادر به ارائه پاسخ های لازم برای تمام نیازهای حمل و نقل خاص خود است، برخورد می کنید.

خدمات

MSC یک شبکه خدمات بی نظیر را از طریق دفاتر اختصاص یافته خود در سراسر جهان فراهم می کند و یک شرکت واقعا مستقل و خصوصی است که قادر به پاسخ سریع به تغییرات بازار و اجرای برنامه های بلند مدت بدون دخالت و یا تاخیر غیر ضروری می باشد.

در اوایل فوریه '07، MSC 326 ظرف مخزن با ظرفیت مصرف 1،062،638 TEU کار کرد.

با یک ساختار مدیریت ساده در ژنو، MSC تبدیل به یک راهبرد حمل و نقل جهانی برای مشتریان متمرکز و مقرون به صرفه برای بسیاری از حمل و نقل شده است.