Class 5.1: สารออกซิเดชั่น (สารเคมี) โดยการให้ออกซิเจนเพิ่มความเสี่ยงและความรุนแรงของไฟ

Class 5.1

สารออกซิเดชั่น (สารเคมี) โดยการให้ออกซิเจนเพิ่มความเสี่ยงและความรุนแรงของไฟ

Oxidizer (Division 5.1) หมายถึงวัสดุที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ของวัสดุอื่น ๆ โดยการให้ออกซิเจน

1. วัสดุที่เป็นของแข็งจะจัดเป็นวัสดุ Division 5.1 ถ้าหากทดสอบตามคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ของสหประชาชาติเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาในการเผาไหม้ของสารโพแทสเซียมโบรมเมต / เซลลูโลส 3: 7 .

2. วัสดุของเหลวจัดเป็นวัสดุของแผนก 5.1 หากได้รับการทดสอบตามคู่มือการทดสอบและหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติจะมีการจุดประกายเองหรือเวลาเฉลี่ยของการเพิ่มความดันจาก 690 kPa ถึง 2070 kPa gauge น้อยกว่าเวลา ของกรดไนตริก 1: 1 (65 เปอร์เซ็นต์) / เซลลูโลส