Uld Container Types:

LD-29 Reefer

LD-29 Reefer

کد یاتا ULD:

RAU مخلوط سرد را در پایه P1P قرار داد.

نرخ کلاس:

نوع 5

توضیحات:

کانتینر نگهدارنده پایین کامل در هر دو طرف زاویه دار است. نسخه خنک کننده AAU دارای درب جامد است.

مناسب برای:

747 lower hold

باز شدن درب:

118 x 60-in (300 x 152-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

6,033 kg (13,300 lb)

وزن تار:

450 kg (992 lb)

حجم داخلی:

11.1 m3 (392 ft3)